Skip navigation

STATUT EUROPEJSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Zgorzelcu

 1. Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu zwane dalej "Liceum" jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych powiatu zgorzeleckiego. Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I – III Liceum.
 2. Organem prowadzącym Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu jest DPFA Europrymus Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, 59-900, ul. Boh. II AWP 16, wpisana pod numerem KRS0000240165, zwanym dalej "Organem Prowadzącym Szkołę”.
 3. Siedzibą Liceum jest budynek znajdujący się w Zgorzelcu, przy ul. Boh. II AWP 16.
 4. Podstawami prawnymi działania Liceum są:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) wraz z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  2. Szkoła realizuje zapis art. 9a – 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191),
 5. Statut Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu nadany został przez Organ Prowadzący Szkołę.
 1. Misja szkoły: Europejskie Liceum jest nowoczesną placówką oferującą możliwość realizacji ambicji, uzdolnień i planów młodzieży. Europejskie Liceum akcentuje wartość nauki języków obcych oraz kształci świadomych, odpowiedzialnych i tolerancyjnych Polaków dla wspólnej Europy.
 2. Wizja szkoły: Europejskie Liceum to szkoła profesjonalnie przygotowująca swoich uczniów do podjęcia studiów, a także do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dzięki panującej tu twórczej atmosferze nauczyciele, rodzice i uczniowie realizują wspólne cele.
 3. Liceum realizuje następujące cele i zadania:
  1. zapewnia uczniom wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo, z poszanowaniem ich godności i przekonań,
  2. indywidualizuje proces nauczania,
  3. umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania świadectwa maturalnego i kontynuowania nauki oraz planowania własnego rozwoju,
  4. rozwija twórcze zainteresowania i pasje uczniów poprzez szeroką gamę zajęć dodatkowych i współpracę z organizacjami społecznymi, pozarządowymi i uczelniami wyższymi,
  5. udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględniając potrzeby uczniów i możliwości szkoły,
  6. kształtuje właściwe postawy: uczciwość, sumienność, poszanowanie innych, tolerancję, dbałość o zdrowie i środowisko, wysoką kulturę osobistą,
  7. kształtuje poczuje tożsamości narodowej, miłości do Ojczyzny, jej historii i tradycji,
  8. buduje wrażliwość w odbiorze kultury, sztuki i tradycji europejskiej.
 1. Sposób wykonywania zadań Liceum:
  1. nauczyciele i opiekunowie sprawują opiekę nad uczniami w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
  2. nauczyciele podczas przerw pełnią dyżury na korytarzach szkolnych. Harmonogram dyżurów ustala Dyrektor Liceum,
  3. szkoła objęta jest monitoringiem,
  4. w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny,
  5. sposób organizacji wycieczek określa osobny regulamin,
  6. nauczyciele w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych kierują się obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 1. Organami Liceum są:
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców – organ społeczny,
  4. Samorząd Uczniowski – organ społeczny.
 1. Organ Prowadzący Liceum jest naczelnym organem kontrolnym, nadzoruje działania Dyrektora i Szkoły.
 2. Organ Prowadzący:
  1. zapewnia warunki działania Liceum,
  2. wyposaża Liceum w środki niezbędne do jego prowadzenia,
  3. zatwierdza coroczny budżet Liceum,
  4. przyznaje stypendia uczniom,
  5. podejmuje decyzje w nadzwyczajnych sprawach finansowych Liceum,
  6. nadaje Statut Liceum,
  7. wprowadza i zatwierdza zmiany w odpowiednich regulaminach Liceum,
  8. podejmuje decyzje o podjęciu współpracy Liceum z podmiotami zewnętrznymi,
  9. zatwierdza plany inwestycyjne i remontowe Liceum,
  10. prowadzi i nadzoruje inwestycje,
  11. zatwierdza plany i inwestycje marketingowe Liceum,
  12. ustala i zmienia wysokość czesnego,
  13. akceptuje wnioski Dyrektora dotyczące zatrudnienia lub zwolnienia pracowników Liceum, zatrudnia i zwalnia pracowników Liceum, a także zawiera umowy zlecenia i umowy o dzieło lub inne umowy cywilno-prawne z pracownikami Liceum, rozpatruje odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły w sprawach, których nie obejmuje procedura odwoławcza przewidziana w odpowiednich przepisach oświatowych.
 1. 1. Dyrektora Szkoły powołuje Organ Prowadzący Liceum na okres 5 lat. Wybór Dyrektora może być dokonany na drodze konkursu. Regulamin konkursu oraz skład komisji konkursowej określa każdorazowo Organ Prowadzący Liceum. Kadencja Dyrektora może zostać przedłużona na następne okresy.
 2. Na wniosek Dyrektora szkoły Organ Prowadzący Liceum może powołać Wicedyrektora szkoły.
 3. Dyrektora i Wicedyrektora odwołuje Organ Prowadzący na podstawie ogólnych przepisów.
 4. Dyrektor Szkoły jest naczelnym organem wykonawczym, który nadzoruje działania Rady Pedagogicznej Liceum, kieruje i organizuje pracę osobom wykonującym zadania na rzecz Liceum.
 5. Dyrektor szkoły w szczególności:
  1. kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą Liceum i reprezentuje je na zewnątrz;
  2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  3. zwołuje posiedzenia i przewodniczy Radzie Pedagogicznej Liceum;
  4. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  5. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
  6. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;
  7. współrealizuje z Organem Prowadzącym budżet Liceum, sprawuje kontrolę nad wydatkami Liceum, odpowiada za prawidłowe dokonywanie wydatków w Liceum oraz gospodaruje jego środkami;
  8. przedstawia Organowi Prowadzącemu Liceum wnioski o zatrudnianie i zwalnianie pracowników Liceum oraz zawieranie umów zleceń i umów o dzieło;
  9. zatwierdza i dopuszcza do realizacji programy nauczania oraz programy własne opracowane przez nauczyciela, jeżeli uzyskały one pozytywną ocenę nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe zgodne z zakresem treści nauczania, które program obejmuje (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców);
  10. rozpatruje odwołania od decyzji Wicedyrektora i Rady Pedagogicznej Liceum, w sprawach, których nie obejmuje procedura odwoławcza przewidziana w odpowiednich przepisach prawa oświatowego i ogólnego;
  11. współorganizuje z Organem Prowadzącym promocję i reklamę Liceum,
  12. sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą Liceum;
  13. przygotowuje i nadzoruje realizację planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Liceum na każdy rok szkolny,
  14. przydziela obowiązki pracownikom Liceum i nadzoruje ich wykonywanie;
  15. raz w semestrze przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego;
  16. wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  17. wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za zaplanowanie, organizację i przeprowadzenie wewnętrznego mierzenia jakości i osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  18. raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej i przedstawia go Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Organowi Prowadzącemu Szkołę;
  19. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących oraz realizuje wnioski oraz uchwały Rady Pedagogicznej w sprawach nagradzania lub karania uczniów;
  20. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie Organ Prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;
  21. opiniuje wszystkie regulaminy Liceum oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
  22. od każdej decyzji Dyrektora Szkoły dotyczącej spraw, których nie obejmuje procedura odwoławcza przewidziana w odpowiednich przepisach prawa oświatowego i ogólnego, można odwołać się do Organu Prowadzącego Liceum;
  23. podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w następnym roku szkolnym;
  24. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
 1. Wicedyrektor Liceum wykonuje obowiązki powierzone przez Dyrektora, zawarte w zakresie obowiązków.
 2. Od każdej decyzji Wicedyrektora można odwołać się do Dyrektora Szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym jej zadania statutowe w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Liceum.
 3. W ramach swoich kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:
  1. zatwierdza i realizuje plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Liceum,
  2. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. opiniuje programy nauczania stworzone przez nauczycieli, innowacje i eksperymenty pedagogiczne,
  4. przedstawia na drodze uchwały Organowi Prowadzącemu wnioski dotyczące warunków pracy Liceum,
  5. przedstawia na drodze uchwały Dyrektorowi Szkoły wnioski o nagrodzenie lub ukaranie uczniów,
  6. zatwierdza Wewnątrzszkolny System Oceniania,
  7. zatwierdza Program Wychowawczy Liceum,
  8. opiniuje przyznanie uczniom indywidualnego toku lub programu nauczania,
  9. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Liceum po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 4. Posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadzi Dyrektor Szkoły lub w jego zastępstwie Wicedyrektor.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów na posiedzeniach plenarnych.
 6. Rada Pedagogiczna opracowuje swój regulamin. Regulamin Rady Pedagogicznej musi być zgodny ze Statutem oraz obowiązującym prawem oświatowym.
 7. Sprawy poruszane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej są objęte tajemnicą służbową.
 1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym i składa się z rodziców po jednym z każdej klasy wybieranych i odwoływanych na zebraniach rodziców uczniów klasy. Rada Rodziców może wykonywać swoje funkcje w ramach Rady Rodziców Szkół, dla których organem założycielskim jest DPFA Europrymus Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu.
 2. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów poszczególnych klas (oddziałów), wybieranych w głosowaniu tajnym.
 3. Kadencja Rady Rodziców trwa każdorazowo jeden rok szkolny.
 4. Prezydium Rady Rodziców może w sprawach nagłych podejmować decyzje należące do kompetencji Rady Rodziców. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców.
 5. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, Organu Prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. opracowywanie regulaminu działania RR. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum oraz obowiązującym prawem oświatowym,
  2. opiniowanie przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz składanie wniosków w tym zakresie do Dyrektora Szkoły,
  3. powoływanie komisji wg potrzeb wynikających z funkcjonowania Szkoły,
  4. delegowanie swoich przedstawicieli do komisji wybierającej Dyrektora Szkoły,
  5. wnioskowanie do Zarządu Organu Prowadzącego o dokonanie zmian w Statucie Szkoły.
 7. Na zaproszenie Rady Rodziców w jej posiedzeniach mogą brać udział Dyrektor Szkoły oraz zaproszeni przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szkoły, Zarządu Organu Prowadzącego.
 8. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się co najmniej dwa razy w półroczu.
 9. Posiedzenia Rady Rodziców są otwarte dla wszystkich rodziców.
 10. Rada Rodziców jest zobowiązana do:
  1. współdziałania z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w celu ochrony prestiżu i utrzymania wysokiego poziomu nauczania,
  2. wspomagania wysiłków organizacyjnych i inwestycyjnych Szkoły służących celom statutowym,
  3. przedstawiania wszystkim rodzicom planów działania i rezultatów prac Rady.
 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
 2. Zasady wybierania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum.
 4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5. Samorząd przedstawia Radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania,
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. prawo do organizacji życia szkolnego,
  4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej,
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 1. Nauczycielem Liceum jest osoba, z którą Organ Prowadzący podpisał umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną powierzając jej obowiązki nauczyciela lub osoba prowadząca samodzielną działalność edukacyjną, z którą Organ Prowadzący Szkołę podpisał kontrakt na nauczanie w Liceum.
 2. Nauczyciele mają prawo do:
  1. zgodnych z przepisami warunków pracy umożliwiających realizację programu dydaktyczno-wychowawczego Liceum,
  2. wyboru programu nauczania, podręczników i innych pomocy dydaktycznych dostosowanych do obowiązującej podstawy programowej,
  3. swobodnego wyboru metod pracy zgodnych ze współczesną dydaktyką,
  4. zapewnienia warunków pracy zgodnych z zasadami bhp,
  5. poszanowania godności własnej i suwerenności decyzji w ramach obowiązującego w Szkole prawa, zwłaszcza w kontaktach z rodzicami i Dyrektorem Szkoły,
  6. szacunku dla swoich poglądów i przekonań,
  7. zgodnego z zapisami prawa awansu zawodowego i warunków do własnego rozwoju,
  8. ustalania zasad pracy na prowadzonych przez siebie zajęciach,
  9. tworzenia programów własnych,
  10. tworzenia zespołów przedmiotowych,
  11. tworzenia zasad oceniania w ramach Przedmiotowego Systemu Oceniania,
  12. wybierania i bycia wybieranymi do demokratycznych struktur szkolnych,
  13. proponowania zmian w zapisach Statutu Liceum,
  14. wynagradzania zgodnego z systemem wynagrodzeń i kodeksem pracy.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do:
  1. odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz w czasie zajęć szkolnych poza terenem Szkoły, a także w trakcie wycieczek i obozów organizowanych przez Szkołę,
  2. troski o dobro ucznia, poszanowania jego godności oraz do życzliwego i podmiotowego traktowania ucznia,
  3. troski o prestiż i wysoki poziom nauczania w Liceum,
  4. realizowania programu nauczania zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez właściwe ministerstwo oraz realizowania celów i zasad wychowania i nauczania w Liceum określonych w stosownych dokumentach i planie dydaktyczno – wychowawczym,
  5. przestrzegania zapisów prawa szkolnego i oświatowego,
  6. wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
  7. przeprowadzania zajęć zgodnie z wyznaczonym przez Dyrektora przydziałem,
  8. wykonywania obowiązków dydaktyczno-wychowawczych powierzonych przez Dyrektora w czasie wolnym od prowadzenia lekcji w wymiarze określonym w umowie o pracę,
  9. wykonywania powierzonych obowiązków organizacyjnych i opiekuńczych w określonym roku szkolnym,
  10. pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z harmonogramem,
  11. opracowania na piśmie rozkładu materiału nauczania swojego przedmiotu na każdy rok szkolny w sposób określony przez Dyrektora Szkoły,
  12. opracowania zasad Przedmiotowego Systemu Oceniania,
  13. rzetelnego prowadzenia wpisów do bieżącej dokumentacji dydaktycznej Szkoły,
  14. uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej zwołanych przez Dyrektora Szkoły,
  15. systematycznego oceniania bieżącego,
  16. informowania rodziców uczniów o niepowodzeniach szkolnych oraz trudnościach wychowawczych ich dzieci,
  17. wystawienia w dzienniku elektronicznym w terminach określonych każdorazowo przez Dyrektora Liceum:
   • proponowanych ocen śródrocznych (jednak nie później niż trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej),
   • proponowanych ocen rocznych (jednak nie później niż trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej)
   • klasyfikacyjnych ocen śródrocznych,
   • klasyfikacyjnych ocen rocznych,
  18. informowania uczniów w formie ustnej, w terminach określonych każdorazowo przez Dyrektora Liceum o:
   • proponowanych ocenach śródrocznych (jednak nie później niż trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej),
   • proponowanych ocenach rocznych (jednak nie później niż trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej),
   • klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych,
   • klasyfikacyjnych ocenach rocznych.
  19. współdziałania z wychowawcami klas w pokonywaniu trudności wychowawczych i udzielaniu pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy oraz realizowania autorskich pomysłów programowych i metodycznych służących lepszemu kształceniu i wychowywaniu uczniów,
  20. pracy w zespołach zadaniowych, wychowawczych, przedmiotowych jeśli takie zostały powołane przez Dyrektora Liceum,
  21. dbałości o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i wyposażenie Liceum,
  22. dbałości o porządek, ład i czystość w salach lekcyjnych, w których prowadzą zajęcia.
 1. Wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele pełnią funkcję wychowawcy oddziału.
 2. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy realizowanie programu wychowawczego Szkoły oraz sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego oddziału a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces ich uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w klasie oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności Liceum,
  4. opieki nad wychowankami w czasie wszystkich imprez i wydarzeń szkolnych.
 3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:
  1. ustala ramowy plan pracy wychowawczej w powierzonym sobie oddziale,
  2. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  3. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące oddział,
  4. ustala treści i formy zajęć na godzinach przeznaczonych przez Dyrektora Szkoły do dyspozycji wychowawcy zgodnie z programem wychowawczym Szkoły oraz prowadzi lekcje wychowawcze zgodnie z harmonogramem i zaproponowanym przez siebie planem,
  5. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno szczególnie uzdolnionym, jak i przeżywającym trudności i niepowodzenia),
  6. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
   • poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
   • udzielania pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
   • włączania ich w sprawy życia oddziału i Szkoły,
   • informowania rodziców o niepowodzeniach i problemach szkolnych ucznia oraz nieobecności ucznia w szkole, które mogą mieć wpływ na obniżoną ocenę z zachowania lub na wyniki w nauce.
 4. Wychowawca oddziału wystawia ocenę zachowania ucznia.
 5. Wychowawca prowadzi zebrania rodziców uczniów powierzonego sobie oddziału.
 6. Wychowawca odpowiada za przekazanie rodzicom informacji pochodzących od Dyrektora Szkoły lub nauczycieli uczących w oddziale powierzonym jego opiece.
 7. Wychowawca klasy wypełnia świadectwa szkolne uczniów oddziału i występuje do Dyrektora z wnioskiem o przyznanie nagród dla uczniów zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 1. Uczniem Liceum jest każdy uczeń, który wskutek postępowania rekrutacyjnego określonego Regulaminem Przyjęć i Płatności zostanie wpisany przez Dyrektora Szkoły na listę uczniów w oparciu o umowę podpisaną przez rodzica ucznia oraz Organ Prowadzący Liceum.
 1. Uczniowie mają prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. opieki wychowawczej,
  3. ochrony przed przemocą fizyczną bądź psychiczną, poszanowania ich godności oraz bezpiecznych warunków nauki,
  4. podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra innych osób,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,
  8. wpływania na życie Liceum,
  9. powoływania organów Samorządu Uczniowskiego, współpracujących z Dyrektorem Szkoły, Wicedyrektorem i Radą Pedagogiczną oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Liceum, o ile organizacje te są legalne i nie naruszają dobra innych osób oraz ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych,
  10. otrzymywania nagród i wyróżnień od organu prowadzącego, Dyrektora i Rady Pedagogicznej Liceum,
  11. otrzymania dodatkowej pomocy w nauce, jeśli napotka trudności w zrozumieniu i opanowaniu materiału.
 2. Uczniowie są obowiązani do:
  1. godnego reprezentowania Szkoły,
  2. przestrzegania zapisów prawa szkolnego i oświatowego,
  3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
  4. dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt Liceum oraz o ład i porządek w Szkole. Uczeń winny szkody, jest odpowiedzialny materialnie za dokonane zniszczenia,
  5. przestrzegania na zajęciach ustalonych przez nauczyciela zasad pracy,
  6. systematycznej nauki i wykonywania obowiązkowych prac domowych, zgodnie z zasadami określonymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
  7. samodzielnej pracy podczas sprawdzianów, prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych, a także przy wykonywaniu prac domowych, jeśli nie są to prace zespołowe,
  8. szacunku do kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły,
  9. przestrzegania zasad kultury zarówno na terenie Szkoły, jak i poza nią,
  10. dbania o czystość mowy ojczystej. Używanie słów wulgarnych będzie traktowane jako wykroczenie przeciwko Statutowi Szkoły,
  11. uczestniczenia we wszystkich zajęciach obowiązkowych organizowanych przez Szkołę,
  12. uczestniczenia w zajęciach, które odbywają się poza terenem Szkoły (lekcje w terenie, lekcje muzealne, spektakle filmowe, teatralne itp.), jeśli organizowane są w czasie lekcji,
  13. regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne. W przypadku opuszczenia ok. 25% lekcji z danego przedmiotu nauczyciel może wymagać od ucznia zaliczenia większej partii materiału,
  14. uzupełniania na bieżąco zaległości powstałych na skutek nieobecności (w tym: uzupełnienie notatek z lekcji, prac domowych, itp.).
 3. W przypadku nieobecności ucznia rodzice mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia Szkoły. W przypadku nieobecności, o której rodzice nie poinformowali Szkoły, wychowawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia rodziców ucznia.
 4. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwiają rodzice w ciągu siedmiu dni od dnia jej zakończenia.
 5. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie pisemnym ma obowiązek napisać go na pierwszych zajęciach z danym nauczycielem lub w innym ustalonym przez nauczyciela terminie.
 6. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowi nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych, które nie są wskazane przez nauczyciela jako pomoc dydaktyczna.
 7. Nagrywanie dźwięku i obrazu posiadanymi przez ucznia urządzeniami jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej.
 8. Urządzenia elektroniczne użyte z naruszeniem pkt. 6 i 7 będą zabrane do depozytu – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.
 9. W czasie zajęć uczniowi nie wolno spożywać posiłków, żuć gumy i pić.
 10. W Szkole zabrania się noszenia obuwia używanego na zewnątrz Szkoły oraz wnoszenia do klas okrycia wierzchniego. Uczeń obowiązany jest korzystać z przydzielonego mu miejsca w szatni szkolnej.
 11. Ubiór ucznia powinien być schludny, czysty i niewyzywający. Na wszystkich uroczystościach szkolnych ( np. ślubowanie, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, akademie rocznicowe i inne) obowiązuje strój galowy. Uczeń ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy dotyczących wyglądu zewnętrznego.
 12. Elementami stroju galowego są: biała koszula dla chłopców oraz biała bluzka dla dziewcząt, czarny lub granatowy dół (spódnica – dziewczęta, spodnie – chłopcy).
 13. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy ustalony przez nauczyciela.
 1. Podstawowym sposobem wyróżnienia ucznia jest pochwała wychowawcy klasy wobec uczniów i rodziców na zebraniu oraz pochwała Dyrektora na forum Szkoły.
 2. Uczeń wyróżniający się w nauce (średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i z zachowania ocena co najmniej bardzo dobra) otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub Szkoły z wyróżnieniem i nagrodę od Dyrektora Liceum.
 3. Uczeń finalista lub laureat konkursu przedmiotowego lub olimpiady otrzymuje nagrodę od Dyrektora Szkoły na wniosek nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy.
 4. Uczeń godnie reprezentujący Szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych, imprezach i konkursach międzyszkolnych - laureat jednego z trzech pierwszych miejsc, otrzymuje nagrodę od Dyrektora Szkoły na wniosek nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy.
 5. Uczeń aktywnie i skutecznie pracujący na rzecz Szkoły w Samorządzie Szkolnym, redakcji gazety szkolnej itp., wyróżniający się inicjatywą i pomysłowością otrzymuje nagrodę od Dyrektora Szkoły na wniosek nauczyciela lub Rady Pedagogicznej.
 6. Informacja o przyznanych nagrodach i osiągnięciach ucznia jest umieszczana na tablicy ogłoszeń w szkole oraz dołączona do akt ucznia.
 7. Organ Prowadzący może przyznać nagrody rzeczowe.
 1. W Liceum obowiązuje następujący system kar:
  1. upomnienie ustne,
  2. rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą w obecności Dyrektora Szkoły,
  3. pisemne upomnienie przez Dyrektora Szkoły z adnotacją do akt ucznia,
  4. pisemna nagana udzielona przez Dyrektora z adnotacją do akt ucznia,
  5. skreślenie z listy uczniów.
 2. Każdy nauczyciel ma prawo ukarać ucznia pisemnym upomnieniem w dzienniku lekcyjnym w rubryce uwag.
 3. W przypadku dwukrotnego pisemnego upomnienia ucznia przez Dyrektora Szkoły lub w innych uzasadnionych przypadkach Dyrektor może udzielić uczniowi nagany pisemnej z pominięciem kar niższego rzędu.
 4. O każdej udzielonej uczniowi karze informowani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 5. Jeżeli uczeń, mimo rozmów przeprowadzonych z rodzicami, pedagogiem, psychologiem i Dyrektorem Szkoły nie poprawia swojego zachowania i swoją postawą w klasie i w czasie przerw międzylekcyjnych wywiera negatywny wpływ na kolegów albo uniemożliwia pracę na lekcji kolegom i nauczycielom, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma prawo przenieść ucznia do równoległej klasy.
 6. Uczeń może zostać ukarany skreśleniem z listy uczniów Liceum w następstwie:
  1. wyrażania agresji słownej i fizycznej wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły,
  2. rażącego zakłócania toku lekcji,
  3. braku postępów w nauce lub ze względu na nieodpowiednie zachowanie ucznia ze skutkiem na koniec półrocza lub koniec roku szkolnego,
  4. prowadzenia działalności wymierzonej przeciw innym ludziom,
  5. propagowania poglądów szerzących nienawiść do innych ludzi,
  6. bycia członkiem subkultur, grup i sekt, których cele są sprzeczne z podstawowymi wartościami etycznymi,
  7. posiadania lub rozpowszechniania materiałów pornograficznych lub szerzących nienawiść i agresję,
  8. palenia tytoniu, picia alkoholu, narkotyzowania się lub posiadania narkotyków podczas zajęć organizowanych przez Szkołę,
  9. opuszczania zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia lub ciągłego spóźnienia się na lekcje ok. 50% z ogólnej liczby zajęć,
  10. popełnienia czynu przestępczego w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego lub innego czynu rażąco niezgodnego z normami społecznymi.
 7. Poza przypadkami skreślenia ucznia z listy uczniów Liceum, określonymi w ust. 6, uczeń może być skreślony z listy uczniów Liceum decyzją Dyrektora Liceum w przypadku nieopłacania czesnego przez rodziców ucznia przez okres trzech miesięcy.
 8. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Od decyzji o skreślaniu przysługuje prawo odwołania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 1. Rodzice mają prawo do:
  1. utworzenia Rady Rodziców,
  2. znajomości Statutu, regulaminów szkolnych, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i innych dokumentów regulujących pracę Szkoły,
  3. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i Liceum,
  4. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  5. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
  6. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Liceum,
  7. spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
 2. Rodzice są obowiązani do:
  1. znajomości i zaakceptowania podpisem na początku nauki dziecka w szkole, Statutu Liceum i zasad obowiązujących w Liceum,
  2. współpracy w procesie dydaktycznym i wychowawczym z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną,
  3. zwracania się do dyrekcji, kadry pedagogicznej, pracowników Szkoły w sposób kulturalny, taktowny z poszanowaniem ich godności,
  4. uczestniczenia w zebraniach klasowych, przybycia do Szkoły na wezwanie nauczyciela,
  5. systematycznej współpracy ze Szkołą w ramach wspólnych ustaleń,
  6. systematycznego kontaktowania się z wychowawcą,
  7. systematycznego zapoznawania się z wiadomościami przekazywanymi przez nauczycieli Liceum w dzienniku elektronicznym. W przypadku braku dostępu do dziennika elektronicznego rodzice są zobowiązani do osobistego kontaktu ze Szkołą w celu ustalenia dogodnej formy przekazywania informacji,
  8. naprawienia szkody materialnej spowodowanej przez swoje dziecko. Na jej poczet rodzic musi wnieść opłatę w wysokości ustalonej przez Dyrektora,
  9. terminowego usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach,
  10. usprawiedliwianie nieobecności dotyczy także wszystkich wyjazdów szkolnych,
  11. regularnego uiszczania opłat na rzecz Liceum.

Funkcjonowanie Liceum jest oparte na zasadzie aktywnego uczestnictwa trzech podmiotów procesu dydaktycznego: uczniów, rodziców i nauczycieli.

 1. W Liceum nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkolny Zestaw Programów Nauczania oraz Program Wychowawczy.
 2. Ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych na cały cykl kształcenia określa Dyrektor szkoły w szkolnym planie nauczania Liceum, z uwzględnieniem obowiązującego prawa oświatowego.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, a także opieki w danym roku szkolnym określa harmonogram pracy Liceum oraz terminarz oceniania przygotowany i zatwierdzony przez Dyrektora i podany do wiadomości Rady Pedagogicznej oraz rodziców i uczniów szkoły.
 4. Szczegółowe cele pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w Liceum w danym roku szkolnym określa plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej opracowany przez Dyrektora.
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla tego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział, który może być ze względów dydaktycznych dzielony na grupy.
 7. Organizację pracy poszczególnych oddziałów, określoną przez tygodniowy rozkład obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz liczbę godzin pozalekcyjnych na dany rok szklony ustala Dyrektor Liceum.
 8. Podstawową formą pracy Szkoły są:
  1. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne,
  3. nauczanie indywidualne,
  4. zajęcia pozalekcyjne,
 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 10. Rada Pedagogiczna Liceum może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłużej niż 1 godzina zegarowa) zachowując tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 11. W Liceum funkcjonuje dziennik elektroniczny.
 12. W Liceum funkcjonuje biblioteka szkolna.
 13. Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek:
  1. udostępniania książek i innych źródeł informacji,
  2. tworzenia warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  3. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
  4. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 14. Biblioteka posiada własny regulamin.
 15. Uczniowie Liceum objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną w zakresie określonym przez Dyrektora Szkoły.
 16. Uczniowie Liceum objęci są opieką medyczną na zasadach określonych przez Organ Prowadzący Liceum.
 1. Językiem wykładowym Szkoły jest język polski. Niektóre zajęcia edukacyjne, w szczególności lekcje poświęcone poznawaniu krajów niemieckojęzycznych, wykładane są w języku niemieckim. Inne typy zajęć mogą być prowadzone w innych językach obcych, jeżeli wymaga tego realizacja celów Liceum.
 2. Nauczaniem dwujęzycznym prowadzonym w języku polskim i niemieckim objęte są wszystkie oddziały Liceum począwszy od klasy I do klasy III włącznie.
 3. Nauczanie dwujęzyczne jest realizowane w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem języka polskiego i historii Polski oraz innych języków obcych. Na zajęcia prowadzone w języku niemieckim składają się:
  1. nauka języka niemieckiego jako języka obcego w wymiarze do 4 godzin tygodniowo na każdym poziomie nauczania,
  2. nauka praktycznego języka niemieckiego (konwersacje w języku niemieckim, w tym zajęcia z native speakerem) w wymiarze do 3 godzin tygodniowo na każdym poziomie nauczania,
  3. proporcje zajęć prowadzonych z danego przedmiotu w języku polskim i niemieckim ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów drugiego języka nauczania, a także uwzględniając aktualnie obowiązujący ramowy plan nauczania dla kształcenia dwujęzycznego,
  4. działania wymienione w punktach 3.1, 3.2 i 3.3 nie mogą być sprzeczne ze stosownymi artykułami Ustawy o Systemie Oświaty dotyczącymi realizacji programów nauczania i zasad klasyfikowania i promowania uczniów.
 4. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem oddziałowo-lekcyjnym np. nauka języków obcych lub zajęcia podczas wycieczek, wyjazdów i obozów.
 5. Zakres, rodzaj i czas trwania zajęć obowiązkowych prowadzonych poza systemem oddziałowo-lekcyjnym ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.
 1. Organ Prowadzący Liceum ma prawo przyznać stypendium uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce.
 2. Zasady funkcjonowania systemu stypendialnego określa Organ Prowadzący Liceum.
 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  2. zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
  2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  5. ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. Liceum pracuje w systemie rocznym, klasyfikując uczniów na podstawie oceny śródrocznej oraz na koniec roku szkolnego na podstawie oceny rocznej.
 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na pierwszej lekcji organizacyjnej informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nauczyciel dokumentuje to wpisem do dziennika w temacie lekcji.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) powyższe informacje mogą uzyskać od nauczycieli podczas pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym.
 4. Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) są opracowywane przez nauczyciela przedmiotu i przynajmniej raz w roku weryfikowane przez zespoły przedmiotowe powołane przez Dyrektora Szkoły.
 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Wychowawca dokumentuje to wpisem w dzienniku lekcyjnym.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) powyższe informacje mogą uzyskać od wychowawcy podczas pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym.
 7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel w formie ustnej uzasadnia ustaloną ocenę.
 9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zapoznać się z tymi dokumentami tylko w obecności osób upoważnionych. Osobami uprawnionymi do udostępnienia prac i innych dokumentów ucznia są: wychowawca, Dyrektor, pedagog lub nauczyciel uczący.
 10. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 11. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
  2. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
  3. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-2, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 12. Dokumentację oraz procedury niezbędne do realizacji działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przygotowuje pedagog szkolny na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 13. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 14. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia o której mowa w ust. 11 może być wydana także uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej.
 15. Wniosek, o którym mowa w ust. 14, wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.
 16. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani złożyć posiadaną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu w terminie umożliwiającym zaplanowanie i realizację działań zawartych w opinii.
 17. Na dodatkowych zajęciach edukacyjnych (zajęcia fakultatywne, zajęcia realizujące ścieżki przedmiotowe, konwersatoria językowe, koła zainteresowań), wykraczających poza program zajęć obowiązkowych, uczniowie są oceniani.
 18. Zasady oceniania z tych przedmiotów zawierają Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO).
 19. Uczniowi, który rozpoczął naukę w szkole w trakcie trwania roku szkolnego, nauczyciele wystawiają ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną uwzględniając oceny uzyskane w szkole, do której uczeń uczęszczał bezpośrednio przed przeniesieniem się do Liceum. Raport zawierający oceny z poprzedniej szkoły, potwierdzony pieczęcią tej placówki oraz podpisem upoważnionej osoby, uczeń zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 7 dni od rozpoczęcia nauki w Liceum. Uczeń, który nie przedłoży raportu, klasyfikowany jest na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może odstąpić od takiego egzaminu i ustalić indywidualny sposób klasyfikacji nowego ucznia.
 20. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 21. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 22. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 23. W przypadku zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego uczeń jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany po dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 24. Dyrektor decyzję o zwolnieniu wydaje po otrzymaniu od rodziców (prawnych opiekunów) opinii lekarskiej.
 25. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 26. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 27. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący (6)
  2. stopień bardzo dobry (5)
  3. stopień dobry (4)
  4. stopień dostateczny (3)
  5. stopień dopuszczający (2)
  6. stopień niedostateczny (1)
 2. Przy ustalaniu oceny proponowanej śródrocznej i rocznej nauczyciel może wykorzystać „+” i „ –„ ,o ile taka możliwość została opisana w PSO.
 3. Przedmiotowe Systemy Oceniania zawierają:
  1. kryteria ocen,
  2. wykaz ocenianych obligatoryjnych i fakultatywnych form aktywności oraz zadań wynikających z celów i zadań programowych z uwzględnieniem struktury tych celów (wiadomości, umiejętności, kompetencje przedmiotowe i wybrane kompetencje kluczowe),
  3. zasady ustalania terminów i formy sprawdzianów oraz innych ocenianych prac.
 4. Wymagania wynikające z poszczególnych zajęć edukacyjnych muszą być zgodne z podstawą programową oraz standardami wymagań, powinny także uwzględniać kompetencje kluczowe zawarte w podstawie programowej i szkolnym zestawie programowym.
 5. Laureaci ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu ocenę celującą jako klasyfikacyjną roczną.
 6. Ocenione prace przechowuje się w szkole do zakończenia roku szkolnego, za ich przechowanie odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotów.
 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 8. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie i formie uzgodnionej z nauczycielem.
 9. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym sprawdzianie pisemnym ma obowiązek napisać go na pierwszych zajęciach z danym nauczycielem lub w innym ustalonym przez nauczyciela terminie.
 10. W przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi, że uczeń nie napisał pracy samodzielnie lub korzystał z niedozwolonych źródeł, może nakazać uczniowi napisać ją ponownie.
 11. Ocenianie śródroczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym półroczu z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej w skali sześciostopniowej opisanej w ustępie1 niniejszego paragrafu oraz oceny zachowania według skali opisanej w § 28.
 12. Ocenianie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych oraz oceny zachowania według skali opisanej w § 28.
 13. Dyrektor Liceum na początku każdego roku szkolnego podaje harmonogram czynności związanych z klasyfikacją śródroczną i roczną, przy czym poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) oraz uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych musi nastąpić przynajmniej trzy tygodnie przed ostatecznym wystawieniem oceny.
 14. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel przedmiotu, a ocenę z zachowania wychowawca z uwzględnieniem procedury opisanej w § 28.
 15. W przypadku niemożności wystawienia oceny klasyfikacyjnej przez nauczyciela uczącego wystawia ją na podstawie ocen cząstkowych wskazany przez Dyrektora nauczyciel.
 16. W przypadku niemożności wystawienia oceny klasyfikacyjnej z zachowania przez wychowawcę, wystawia ją wskazany przez Dyrektora nauczyciel z uwzględnieniem procedur opisanych w opisanej w § 28.
 17. W terminach o których mowa w ust.13 nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o:
  1. proponowanych ocenach śródrocznych,
  2. proponowanych ocenach rocznych,
  3. klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych,
  4. klasyfikacyjnych ocenach rocznych, Ponadto wychowawca informuje uczniów o proponowanej oraz klasyfikacyjnej ocenie z zachowania.
 18. W terminach określonych w ust. 13 nauczyciele zobowiązani są powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. proponowanych ocenach śródrocznych,
  2. proponowanych ocenach rocznych,
  3. klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych,
  4. klasyfikacyjnych ocenach rocznych,
  5. proponowanych ocenach z zachowania,
  6. klasyfikacyjnej ocenie z zachowania.
 19. Informację, o których mowa w pkt.18 nauczyciele zamieszczają w dzienniku elektronicznym.
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szklonym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
  1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
  2. spełniający obowiązek nauki poza Szkołą.
 5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają podanie o egzamin klasyfikacyjny z powodu godzin nieusprawiedliwionych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel uczący.
 10. Pytania egzaminacyjne obejmują zagadnienia programowe z danego przedmiotu zgodne z rozkładem materiału dla danej klasy w danym okresie klasyfikacyjnym.
 11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 7,
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
   Do protokołu dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 27 i § 31.
 15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 16. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie powtarza klasę.
 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel uczący. Powinny one obejmować zagadnienia programowe z całego roku szkolnego z danego przedmiotu w zakresie umożliwiającym dalszą naukę na podstawowym poziomie wymagań.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły nie później niż do końca września.
 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 8. Nauczyciel, o którym mowa w ust.7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
  1. skład komisji,
  2. termin egzaminu,
  3. pytania egzaminacyjne,
  4. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
   Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, stosunku do patologii życia społecznego, respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,
  3. dbałość o honor i tradycje Szkoły,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 3. Ocenę zachowania śródroczną oraz roczną ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe,
  2. bardzo dobre,
  3. dobre,
  4. poprawne,
  5. nieodpowiednie,
  6. naganne.
 4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 6. Opinię uczniów wychowawca może potraktować jako głos doradczy.
 7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca ma obowiązek podać uzasadnienie oceny w formie ustnej.
 8. Ocena zachowania ustalona zgodnie z przepisami prawa przez wychowawcę i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna.
 9. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły przez ucznia.
 1. Wychowawca ma obowiązek podać uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) uzasadnienie oceny zachowania ucznia, jeśli się o to zwrócą.
 2. Rodzice mają prawo odwołać się od proponowanej oceny w terminie 7 dni od daty przedstawienia propozycji oceny, o czym informują wychowawcę uzasadniając pisemnie swoje stanowisko.
 3. Wychowawca rozpatruje odwołanie rodziców uczniów dotyczące oceny zachowania i ustala ocenę.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 5. Decyzja wychowawcy jest ostateczna z zastrzeżeniem §31.
 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie niżej wymienione wymagania:
  1. jest kulturalny, taktowny, koleżeński, wzorowo zachowuje się w stosunku do koleżanek, kolegów i wszystkich pracowników Szkoły,
  2. dba o swój rozwój intelektualny i fizyczny (na maksymalnym własnym poziomie), wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
  3. prezentuje postawę odwagi w obronie słabszych oraz w obronie prawdy, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych,
  4. jest zaangażowany w prace na rzecz klasy i Szkoły,
  5. dba o mienie szkolne,
  6. dba o higienę osobistą i schludny wygląd,
  7. bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego ( jeśli taki jest w Szkole realizowany).
 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, które spełnia wszystkie niżej wymienione wymagania:
  1. jest kulturalny, taktowny, koleżeński, bardzo dobrze zachowuje się w stosunku do koleżanek, kolegów i wszystkich pracowników Szkoły,
  2. wyróżniająco dba o swój rozwój intelektualny i fizyczny,
  3. odpowiedzialnie respektuje normy kultury i współżycia społecznego z kolegami i dorosłymi,
  4. w sposób wyróżniający wypełnia obowiązki szkolne,
  5. bardzo dobrze przestrzega zasad dbałości o mienie szkolne i jest zaangażowany w pracę na rzecz klasy i Szkoły,
  6. dba o higienę osobistą i schludny wygląd.
 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie niżej wymienione wymagania:
  1. dba o swój rozwój intelektualny i fizyczny,
  2. respektuje normy kultury i współżycia społecznego z kolegami i dorosłymi,
  3. rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne, jest zaangażowany w prace na rzecz klasy i Szkoły,
  4. dba o mienie szkolne,
  5. dba o higienę osobistą i schludny wygląd.
 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego postawa cechuje się niżej wymienionym zachowaniem:
  1. stara się dbać o swój rozwój intelektualny i fizyczny,
  2. pozytywnie reaguje na krytyczne uwagi w związku z niestosownym zachowaniem,
  3. respektuje podstawowe normy kultury i współżycia społecznego z kolegami i dorosłymi, wypełnia obowiązki szkolne w stopniu umożliwiającym mu osiągnięcie pozytywnych wyników w nauce,
  4. stara się być aktywny w działaniach na rzecz klasy i Szkoły,
  5. dba o mienie szkolne,
  6. dba o higienę osobistą.
 5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego postawa cechuje się jednym z niżej wymienionych zachowań:
  1. nie respektuje podstawowych norm kultury i współżycia społecznego z kolegami i dorosłymi, wywołuje konflikty z nauczycielami i kolegami,
  2. lekceważy obowiązki szkolne,
  3. wykazuje małą dbałość o mienie Szkoły,
  4. nie dba o higienę osobistą,
  5. nie reaguje zmianą postawy na uwagi dotyczące jego zachowania,
  6. ma na swym koncie co najmniej 10 godzin nieusprawiedliwionych i 20 spóźnień w semestrze.
 6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego postawa cechuje się niżej wymienionym zachowaniem:
  1. świadomie i notorycznie lekceważy obowiązki szkolne,
  2. demoralizuje innych,
  3. łamie prawo, w tym wynikające z praw i obowiązków ucznia i nie rokuje poprawy,
  4. używa alkohol lub narkotyki,
  5. dewastuje wyposażenie szkoły i jej otoczenie,
  6. stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną wobec innych.
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
  1. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. W przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
 5. W przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca klasy,
  3. wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole,
  5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole,
  6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  7. przedstawiciel Rady Rodziców.
 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 27.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
   • skład komisji,
   • termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
   • zadania (pytania) sprawdzające,
   • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   • skład komisji,
   • termin posiedzenia komisji,
   • wynik głosowania,
   • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 11. W przypadku gdy uczeń nie przystąpił do sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych zostaje utrzymana w mocy ocena wystawiona przez nauczyciela w klasyfikacji rocznej.
 12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem ust. 10.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 4. Uczeń kończy Szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 4, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej - celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.
 8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie kończy szkoły i powtarza klasę.
 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Szkoły, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 10. Uczniowi - absolwentowi najstarszej klasy Liceum Rada Pedagogiczna może przyznać Nagrodę za szczególne osiągnięcia w nauce oraz działalność na polu społecznym.
 11. Uczniowi klas I-III może zostać przyznana nagroda „Primus inter Pares” za szczególne osiągnięcia na polu nauki oraz koleżeństwo i działania na rzecz innych osób.
 1. Ilość uczniów w poszczególnych klasach nie może być większa niż 22 osoby.
 2. W wyjątkowych przypadkach liczba uczniów w oddziale może przekroczyć 22 osoby, decyzję podejmuje Dyrektor szkoły po otrzymaniu pozytywnej opinii Organu Prowadzącego Liceum.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu mają te dzieci, które są absolwentami Europejskiego Gimnazjum w Zgorzelcu oraz rodzeństwo dzieci już uczęszczających do jednej ze szkół prowadzonych przez DPFA Europrymus.
 4. Do 4 miejsc rezerwuje się dla kandydatów, których rodzice lub ich przedsiębiorstwo uzyskają status Dobroczyńcy na rzecz Liceum. Organ Prowadzący może corocznie zmienić ilość tych miejsc.
 5. Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów wymienionych w pkt. 3 i 4 wolne miejsca przydzielane są pozostałym kandydatom z księgi przyjęć.
 1. Do klas I-III o przyjęciu decyduje wpis do księgi przyjęć oraz pozytywna opinia zespołu kwalifikacyjnego powołanego przez Dyrektora Szkoły, uwzględniająca co najmniej dobrą ocenę z języków obcych (kolejność zapisu nie ma znaczenia).
 2. Do klas I-III nie przyjmuje się uczniów z nieodpowiednią lub naganną oceną z zachowania.
 3. W przypadku przyjęcia do Szkoły wymagana jest dokumentacja szkolna z poprzedniej placówki, tj.: świadectwo szkolne, odpis arkusza ocen, opinia psychologa szkolnego oraz karta zdrowia.
 1. Zasoby materialne Liceum pochodzą ze środków przeznaczonych przez Organ Prowadzący, składających się z:
  1. opłat rodziców za kształcenie ich dzieci w Liceum,
  2. wpłat z budżetu centralnego lub terenowego,
  3. zapisów, darowizn, dotacji, subwencji,
  4. innych środków przekazanych przez Organ Prowadzący.
 1. Liceum ściśle współpracuje z innymi szkołami prowadzonymi przez Organ Prowadzący, a posiedzenia rad pedagogicznych szkół prowadzonych przez Organ Prowadzący mogą odbywać się wspólnie (z wyłączeniem posiedzeń rad klasyfikacyjnych). Posiedzenia dotyczące klasyfikowania i promowania są odrębnie dokumentowane przez każdą ze szkół.
 1. Liceum współpracuje także w celu realizacji zadań programowych z:
  1. innymi szkołami publicznymi i niepublicznymi krajowymi i zagranicznymi,
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
  3. szkołami średnimi publicznymi i niepublicznymi,
  4. placówkami kulturalno-oświatowymi i organizacjami oświatowymi krajowymi i zagranicznymi,
  5. bibliotekami Zgorzelca i Görlitz,
  6. środkami masowego przekazu,
  7. instytucjami międzynarodowymi o charakterze edukacyjnym.
 1. Prawa i obowiązki pracownicze nauczycieli określa Kodeks Pracy, z wyjątkiem uprawnień i obowiązków obejmujących nauczycieli szkół niepublicznych, które określa ustawa "Karta Nauczyciela" oraz regulamin pracy pracownika.
 1. Statut Liceum jest nadany przez Organ Prowadzący szkołę.
 1. Liceum prowadzi dokumentację oraz wydaje świadectwa państwowe i legitymacje uczniowskie zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami właściwego ministerstwa.
 1. Decyzja o likwidacji Liceum należy do kompetencji Organu Prowadzącego.
 2. O zamiarze oraz przyczynach likwidacji Szkoły należy zawiadomić rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz gminę, na terenie której Szkoła się znajduje najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego.
 1. Liceum posługuje się okrągłymi pieczęciami urzędowymi z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciami zwykłymi.

Niniejszy statut obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.