Skip navigation

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY EUROPEJSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZGORZELCU NA LATA 2017 – 2023

1. Krótka charakterystyka Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu

Budynek szkoły to Zespół Szkół w którego skład wchodzi Europejskie Liceum Ogólnokształcące. Budynek jest w całości wyremontowany, posiada bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjnych zgodne z najnowszymi standardami, w tym laboratorium chemiczno – fizyczne, salę automatyki i robotyki oraz salę lekcyjną przeznaczoną do nauki przedmiotów humanistycznych. Dla uczniów jest także dostępna kuchnia uczniowska z pełnym wyposażeniem. W budynku Szkoły znajduje się 24 sale lekcyjne / w tym dwie pracownie komputerowe i cztery pracownie językowe/, dwie sale gimnastyczne, świetlica oraz biblioteka. Szkoła posiada bardzo dużo terenu wokoło szkoły na którym znajduje się także kompleks boisk, bieżnia, skocznia do skoku w dal, kilka placów zabaw, tereny zielone wyposażone w ławki.

Społeczność Szkoły realizuje zadania Statutowe, zadania wynikające z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, w oparciu o :

 • diagnozę potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • wybór najważniejszych celów Szkoły wynikających z badań diagnostycznych;
 • ustalenie przyczyn problemów i sformułowanie odpowiednich zadań służących ich rozwiązaniu;
 • budowę planu pracy Szkoły opracowanego w oparciu o cele priorytetowe.

Analiza powyższa, jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron Szkoły oraz badania szans i zagrożeń jakie przed nią stoją.
Oparta jest na założeniu, że poniższe czynniki mają wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję szkoły:

 • unikać zagrożeń,
 • wykorzystywać szanse,
 • eliminować słabe strony,
 • opierać się na mocnych stronach

MOCNE STRONY:

 • jasno sprecyzowana wizja i misja Szkoły,
 • bardzo dobry poziom nauczania,
 • postęp efektów kształcenia,
 • przyjazna, wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna,
 • dodatkowe zajęcia z przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, język polski, historia, chemia, biologia,
 • po 5 godzin w tygodniu języka niemieckiego i angielskiego,
 • współpraca z uczelniami w kraju i za granicą,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • dobra opinia o Szkole w środowisku, jako najważniejszy powód jej wyboru przez uczniów,
 • przyjazna atmosfera pracy-dobre relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 • różnorodne formy diagnozowania postępów uczniów,
 • dobrze zorganizowany system pomocy pedagogicznej,
 • dostosowanie, przez większość nauczycieli, metod pracy do możliwości uczniów zdolnych , jak też tych, którzy mają trudności w nauce,
 • coraz lepsze efekty pracy z uczniem zdolnym,
 • wysoka ocena i bardzo duże zaufanie rodziców do wychowawcy klasowego,
 • praca Rady Pedagogicznej jako dobrze zgranego zespołu,
 • bardzo dobra współpraca Szkoły ze środowiskiem.

MISJA SZKOŁY

1. Szkoła miejscem wzajemnego samorozwoju – stworzenie warunków rozwoju różnorodnych talentów.
2. Szkoła miejscem pielęgnowania podstawowych i ponadczasowych wartości.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła stwarza uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, fizycznego, społecznego i obywatelskiego poprzez działania mające na celu umożliwienie rozwoju uzdolnień, zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych, udzielanie pomocy w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i rozwój umiejętności.

Nowoczesna Szkoła, to :

 • szkoła jako społeczność ( uczniowie + rodzice + nauczyciele + administracja);
 • szkoła tworzona przez uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • nowoczesne wyposażenie;
 • szkoła wyposażająca uczniów w umiejętności, a nie tylko wiedzę faktograficzną;
 • szkoła niezależna;
 • szkoła rozwijająca się, twórcza, z dobrą atmosferą;
 • szkoła autentycznych autorytetów;
 • szkoła zachęcająca do rozwoju i umożliwiająca go;
 • szkoła bezpieczna;
 • szkoła mająca dobry i skuteczny przepływ informacji;
 • szkoła szczera;
 • szkoła, z którą chętnie się identyfikujemy;
 • szkoła odkrywająca i rozwijająca talenty tkwiące w każdym;

MODEL ABSOLWENTA

Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie absolwenta, który:

 • Zna historię miasta i regionu oraz dziedzictwo kulturowe Europy i świata. 
 • Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający mu kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej wyższej uczelni. 
 • Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji. 
 • Umie samodzielnie i krytycznie myśleć. 
 • Potrafi odróżniać dobro od zła oraz oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom. 
 • Zdobył umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania inicjatywy. 
 • Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy. 
 • Umie rozwiązywać problemy w sposób twórczy. 
 • Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją osobowość. 
 • Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny. 
 • Zna siebie, umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony. 
 • Jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrych obyczajów. 
 • Dostrzega potrzeby innych, umie nieść pomoc potrzebującym.