Skip navigation

Rekrutacja

Zapewniamy bezpieczną i mądrą relację w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Przygotowujemy do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Pomagamy młodemu człowiekowi w kształtowaniu osobowości w nowoczesnych warunkach klimatu edukacyjnego.

Europejskie Liceum Ogólnokształcące realizuje podstawę programową MEN, wzbogaconą poprzez:

 • indywidualizację procesu nauczania,
 • rozszerzoną naukę języków obcych, szczególnie języków niemieckiego i angielskiego, (z podziałem na grupy),
 • zajęcia językowe z udziałem native speakerów,
 • przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów językowych (np. GOETHE-INSTITUT, CAMBRIDGE ESOL),
 • autorski program wychowawczy,
 • autorskie programy nauczania poszczególnych przedmiotów,
 • edukacyjne projekty indywidualne i grupowe,
 • nowoczesną bazę dydaktyczną,
 • bogatą ofertę warsztatów kreatywnych,
 • rozszerzony program informatyki, biologii, chemii, matematyki, fizyki z możliwością realizacji części zajęć przy współpracy wykładowców z uczelni wyższych w kraju i za granicą,
 • platformę edukacyjną prowadzoną przez nauczycieli i uczniów,
 • możliwość uzyskania certyfikatów z różnych dziedzin.

Założenia programu wychowawczego ukierunkowane na wartości, którym służy liceum:

 • poszanowanie godności każdej osoby,
 • kształtowanie postawy etycznej,
 • poszanowanie dobra wspólnego w postawie publicznej,
 • europejska kultura w życiu i odbiorze sztuki,
 • dążenie do prawdy w działaniu i poznawaniu świata,
 • wolność działania i dokonywania wyborów,
 • zdrowy styl życia.

Przygotowaliśmy dla Ciebie trzy profile kształcenia:

 • profil automatyka i robotyka,
 • profil farmaceutyczno – medyczny,
 • profil humanistyczno – prawny.

Zasady rekrutacji do Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu

 1. Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji.

 2. Decyzja przyjęcia kandydatów do Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu zostanie przekazana rodzicom drogą elektroniczną wraz z zaproszeniem na spotkanie z dyrektorem. O decyzji można również dowiedzieć się telefonicznie (+48 756460622) lub osobiście w sekretariacie Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego.

 3. Do Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego będą przyjmowani uczniowie z oceną z zachowania nie niższą niż dobra.

 4. Laureaci konkursów o zasięgu powiatowym i wojewódzkim będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

 5. W przypadku więcej ilości zgłoszeń niż liczba miejsc, do szkoły zostaną przyjęci uczniowie z najwyższą liczbą punktów z zastosowaniem poniższych kryteriów: Liczba uzyskanych punktów jest sumą:
  1. Punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym,

  2. Punktów uzyskanych z ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum wg tabeli poniżej;

   OcenaPunkty
   Celująca10
   Bardzo dobra8
   Dobra6
   Dostateczna4
   Dopuszczająca0
   Niedostateczna0
    
  3. Punktów uzyskanych z oceny z zachowania wg tabeli poniżej;

   OcenaPunkty
   Wzorowa10
   Bardzo dobra8
   Dobra6
    
 6. W sytuacji uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów decydować będzie termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły.