Skip navigation

Klasowe konkursy recytatorskie

kl. 1, godz. 8:00

kl. 2, godz. 8:55

kl. 3, godz. 9:50